Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten die uitgevoerd wordt via de Dienst die wordt aangeboden op de website. www.good-buy.eu. De eventuele algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.

Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van www.good-buy.eu.

2. Gegevens van www.good-buy.eu

www.good-buy.eu – PCE sprl
Maatschappelijke Zetel : Avenue Mercator, 9 à 1300 Wavre – Belgique
Tel : +32 10 88.72.20
BTW: BE 0475.724.226
ondernemingsnummer : BE 0475.724.226

3. Omschrijving van de Dienst en de bestemmelingen

Onder Dienst verstaat men het deel van de website van www.good-buy.eu dat toegankelijk is via het adres http://www.good-buy.eu en waar producten onder haar verantwoordelijkheid online verkocht worden.

De erin voorgestelde Dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (hierna de "Koper(s)" genoemd).

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooit www.good-buy.eu verbindt zich slechts geldig t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag www.good-buy.eu op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die www.good-buy.eu voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de Koper zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook het Charter voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Disclaimer die op de website van www.good-buy.eu staan.

www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds aanvaard werden door www.good-buy.eu en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.

5.Bestelprocedure

De Koper overloopt de website www.good-buy.eu en kiest de producten die hij wenst. Een interne zoekmotor biedt de Koper eveneens de mogelijkheid productreferenties te verkrijgen op basis van criteria die hij kan invoeren.

Na de opzoeking - persoonlijk of via de zoekmotor - selecteert de Koper één of meerdere producten die hij wil kopen via het icoontje “Toevoegen aan winkelwagen”.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het icoontje “ ????????” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die www.god-buy.eu voorstelt.

Elke bestelling via de Dienst wordt als definitief beschouwd nadat de vier hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingsicoontje “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het icoontje “Vorige”. Bij de laatste bevestiging, verbindt de Koper zich contractueel.

a. Details van de bestelling

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:

- de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten.
- De eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten.
- De leveringswijze.

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op het icoontje “Vorige”.

Indien de Koper zijn bestelling wil voortzetten, bevestigt hij de aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van www.good-buy.eu, het Charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Disclaimer door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen en door vervolgens te klikken op het icoontje “Volgende”.

Indien een fout wordt gevonden in de bestelling, verschijnt er een foutmelding zodra de fout wordt gevonden.

b. Adres van de Koper en leveringsadres

Na de eerste stap, wordt de Koper gevraagd zijn gegevens in te voeren (adres van zijn woonplaats of facturatieadres), evenals het leveringsadres van de bestelling. Voor de professionele Koper (professionele aankopen), wordt de aankoopfactuur naar het facturatieadres verstuurd.

Zodra die gegevens ingevoerd zijn, zet de Koper zijn bestelling voort door te klikken op het icoontje “Volgende”. Hij krijgt dan toegang tot de derde stap.

c. Keuze van de betalingswijze

In deze derde stap,

- wordt de Koper ofwel gevraagd het nummer van zijn kredietkaart en de vervaldatum ervan in te voeren in de daartoe voorziene vakjes;
- ofwel kiest de Koper voor een betaling via Home Banking.

Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de klant zijn bestelling voort door op het icoontje “Volgende” te klikken.

d. Betaling en validering

In deze vierde en laatste stap wordt de Koper gevraagd zijn bankgegevens in te voeren en te valideren. In dit stadium is het nog altijd mogelijk de bestelling te annuleren.

6. Bevestiging per post en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:

- het nummer van de bestelling
- de datum waarop de bestelling werd geplaatst
- het adres van de Koper en het leveringsadres
- de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling (incl. BTW)
- de gegevens van www.good-buy.eu (Zie artikels “Gegevens van www.good-buy.eu” en “Contact en klantendienst”);
- de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:

- een onvolledige of onjuiste bestelling.
- het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
- het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper (cf. infra: betaling).
- het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ogone).

7. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van www.good-buy.eu, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de site www.good-buy.eu bezocht wordt; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die reeds eerder werden goedgekeurd door www.good-buy.eu. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs.

De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.

De prijzen staan vermeld in euro.

9. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van www.good-buy.eu zijn geldig zolang ze op de website van www.good-buy.eu staan, tot uitputting van de stocks van www.good-buy.eu of haar leveranciers.

Wanneer een artikel niet beschikbaar is, wordt de Koper ervan op de hoogte gebracht. De Koper die op de hoogte werd gebracht van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich tot de klantendienst te richten (zie gegevens van de klantendienst artikel 23).

www.good-buy.eu kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die resulteert uit de onbeschikbaarheid van een artikel.

10. Levering

De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de Koper en volgens de vermelde modaliteiten.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in Europa, en niet een postbus.

De levering wordt uitgevoerd via een beveiligde zending. Bij de levering van de bestelling gebeurt een scanning waarbij een document wordt aangemaakt dat laat veronderstellen dat de bestelling effectief werd geleverd (en goed door de Koper werd ontvangen), en dat als bewijs zal dienen, behalve als de Koper een tegenbewijs kan voorleggen.

11. Facturering

www.good-buy.eu levert slechts een factuur af in de zin van de wetgeving op de BTW voor de professionele Koper en het daartoe voorziene vakje aankruist. Voor zover de laatstgenoemde zijn BTW-nummer of, zo niet, zijn ondernemingsnummer of zijn nationaal nummer in het daartoe voorziene veld invoert.
Indien de (professionele) Koper een aankoopfactuur wenst, die een adres vermeldt dat verschilt van het leveringsadres, kan hij bij de bestelling een adres opgeven door de daarvoor voorziene optie aan te kruisen op het bestelformulier en door er de gepaste gegevens op aan te duiden (zie artikel 5.b.).

www.good-buy.eu is evenwel verplicht een aankoopfactuur te sturen naar de woonplaats van de Koper.

Bij de levering zit er echter altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

De prijs die voor de facturatie zal toegepast worden is de prijs vermeld op het deel van de website van www.good-buy.eu dat toegankelijk is via het enige adres http://www.good-buy.eu op de dag van de bestelling. Geen enkel commercieële kortingsvoorwaarden zullen op de aankopen via de Dienst toegepast worden.

12. Leveringstermijnen

www.good-buy.eu waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt.

De leveringstermijnen die vermeld staan in de bestelprocedure ( stap 1 van de procedure voor het plaatsen van een bestelling ) zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en ze worden enkel ter informatie meegedeeld. www.good-buy.eu kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of in hun levering.


In het geval waarin de Koper, overeenkomstig artikel 10, het bewijs aanvoert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail aan info@good-buy.eu of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 23 van onderhavige algemene voorwaarden.

De bedragen die de koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Als het gaat om artikels die op verschillende data moeten worden geleverd rekening houdend met de beschikbaarheid ervan, is de leveringstermijn gebaseerd op de langste termijn. www.good-buy.eu behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor de leveringen te splitsen.

13. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten die de Koper eventueel moet betalen worden on line gemeld op het moment van de bestelling en ze worden in de bevestigingse-mail bijgeteld bij de prijs van het (de) bestelde product(en).

Indien www.good-buy.eu om redenen van beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.

14.1. Niet-conformiteit:

Alle artikels die via de Dienst worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de site van www.good-buy.eu staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de Koper heeft besteld of wanneer het beschadigd is, kan de Koper het product terugsturen naar www.good-buy.eu binnen de 7 dagen na ontvangst. www.good-buy.eu ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling, evenals de gedane administratie kosten, terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 7 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.

www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de Koper.

In het algemeen wordt een bestelling geacht te zijn geleverd overeenkomstig artikel 10 of op basis van de gegevens op het document dat wordt geproduceerd door de scanning bij de levering van de bestelling.

Indien echter één of meerdere besteld(e) product(en) de Koper niet binnen de 30 dagen na de bevestiging van de bestelling bereikt op het meegedeelde leveringsadres, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van www.good-buy.eu (waarvan de gegevens in artikel 23 staan), om de status van zijn bestelling te controleren.

Wanneer zou blijken, volgens de in artikel 10 beschreven voorwaarden, dat de zending die zou zijn opgestuurd tijdens het leveringsproces zou zijn verdwenen, verstuurt www.good-buy.eu een nieuwe zending of betaalt ze het bedrag van de bestelling terug, met inbegrip van de gedane administratie kosten.

De verplichting om binnen 30 dagen te leveren, geldt echter enkel voor de consumenten en kan, eveneens in dat geval, het voorwerp uitmaken van een afwijking (artikel 81 Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument).

14.2 Garantie

De garantie van de op www.good-buy.eu aangeboden producten is gewaarborgd door de lagemene garantievoorwaarden van onze leveranciers.

15. Recht op verzaking

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de Koper over een termijn van 14 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.

De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van www.good-buy.eu, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

www.good-buy.eu betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de Koper.

16. Betaling

Over het algemeen moeten de bestellingen die gebeuren via de Dienst betaald worden met een kredietkaart of homebanking, via een beveiligde server of een partner van www.good-buy.eu.

Wanneer een kredietkaart wordt gebruikt, wordt op het moment van de bestelling een goedkeuring gevraagd aan uw financiële instelling
www.good-buy.eu blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.

17. Intellectuele rechten

De site www.good-buy.eu en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.good-buy.eu of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

18. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

www.good-buy.eu kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van haar Dienst.

www.good-buy.eu is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

www.good-buy.eu kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij of gedeeltelijke of volledige staking van de postdiensten en de transport- en / of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

19. Talen

www.good-buy.eu biedt de Kopers een on line bestelprocedure in drie talen aan:

- Frans
- Nederlands
- Engels
- Duits

20. Archivering

De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door www.good-buy.eu gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

21. Persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig het Charter voor de persoonlijke levenssfeer dat op de website van De Post staat en waarnaar verwezen wordt, verbindt www.good-buy.eu zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

22. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd.

23. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en / of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij:

www.good-buy.eu - PCE sprl
Avenue Mercator, 9
B – 1300 Wavre
België
Tel. : + 32 88.72.20
E-mail : info@good-buy.eu