Crédits

Concept et production :

Ce site internet a été réalisé en utilisant la solution open-source PrestaShop™ .

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door www.good-buy.eu – PCE sprl , hierna ‘ www.good-buy.eu’ genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. www.good-buy.eu is een BVBAnaamloze, met zetel te 1300 Wavre, Zoning Noord, Avenue Mercator 9 . Het algemeen telefoonnummer is +32 10 88.72.20, het faxnummer is +32 10 22 47 81,e-mail info@weitech.eu. BTW: BE 0475.724.226

Algemeen

Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden.
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van www.good-buy.eu.
Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en www.good-buy.eu.

Wijzigingen

www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over www.good-buy.eu, (over haar filialen en over hun) en haar respectieve activiteiten.
Alhoewel www.good-buy.eu zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert www.good-buy.eu niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert www.good-buy.eu een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van www.good-buy.eu (of van één van haar filialen). De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien.
Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook kan niets in deze website worden beschouwd als een offerte om effecten van www.good-buy.eu (of van één van haar filialen) aan te kopen of erop in te schrijven.
Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.
www.good-buy.eu kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Hébergement

De site www.good-buy.be is geregistreed door de firma: Produweb
met sociale zetel:
Rue des Fories, 2/9
B-4020 Liège

téléphone: +32 4 344 14 00,
fax: +32 4 344 34 00
e-mail : info@produweb.com

Virussen en misdrijven

www.good-buy.eu onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. www.good-buy.eu heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat www.good-buy.eu instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen www.good-buy.eu en de exploitanten van deze websites.
Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info@good-buy.eu) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. www.good-buy.eu en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan www.good-buy.eu in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als www.good-buy.eu of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van www.good-buy.eu of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van www.good-buy.eu.

Anti-spamming-politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de communicatiedoorstroming.
www.good-buy.eu laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers.
Het is verboden een verbinding of server van www.good-buy.eu te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago schaden.
www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Vertrouwelijkheid van mails

www.good-buy.eu waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden.
www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in newsgroups, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, www.good-buy.eu, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.
www.good-buy.eu behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Nijvelse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Anti-misbruiklijn

Laten we samen tegen het misbruik strijden! Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van het netwerk van www.good-buy.eu kunnen gemeld worden per e-mail naar info@good-buy.eu. De gerechtelijke politie heeft een eigen website als nationaal contactpunt: www.ecops.be.


 

Vie Privée

Charte pour la Protection de la vie privée

1. Quelles données tenons-nous à jour ?

Nous gardons une partie de l’information que vous nous donnez dans notre base de données clients. Le responsable du traitement de ces données est www.good-buy.eu – PCE sprl – Avenue Mercator, 9 à 1300 Wavre. Vous pouvez toujours demander la communication et l’adaptation de vos données soit par courrier ou par e-mail : info@good-buy.eu.

Les données suivantes peuvent être récoltées par www.good-buy.eu:

- A. Données de base : nom, prénom, rue, numéro, pays, code postal, commune, sexe, langue, nationalité, adresse e-mail.

- B. Données supplémentaires éventuelles : type de client, titre, , moyens de communication (téléphone, fax, GSM, …).

2. Comment récoltons-nous vos données personnelles?

Les informations personnelles que vous nous donnez sont enregistrées dans notre base de données .

3. Que faisons-nous avec votre information?

Nous utiliserons vos données personnelles :

- afin d’effectuer parfaitement le service demandé par vous-même.
- afin de vous faire des offres concernant les autres produits et services de www.good-buy.eu
- Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données à qui que ce soit.

4. Quels sont vos avantages?

L’avantage est que nous disposons de données correctes, sans risque de confusion de personnes. Vous ne devez nous donner vos données qu’une seule fois. L’enregistrement ainsi que la correction de vos données s’effectue en votre présence, où vous verrez précisément quelles informations nous enregistrons.

A chaque prochaine transaction, nous retrouverons rapidement vos données grâce à la recherche par nom et par code postal. A partir du moment où vos données se trouvent dans la base de données clients, le service se déroulera plus rapidement. Vous serez, uniquement si vous le souhaitez, tenu au courant de nos produits et services (News Letter).